2LOKAL

2LOKAL

LOKALINFO

Menighedsrådsvalg i Hornslet - Ådalen – Hvilsager-Lime – Mørke

August 2023

En af tankerne med 2LOKAL er at spænde bredt med forskellige emner af lokal interesse.

Jeg har forgæves googlet efter en generel hjemmeside med en kort og let læselig forklaring om menighedsrådsvalg

- det der nu også kaldes valgforsamling.

For nogle i lokalområdet har det værdi at få oplysninger om menighedsrådsvalg

- derfor også en lille artikel om det.

Menighedsrådsvalg

Gældende for hele landet afholdes der i sognene orienteringsmøde og valgforsamling (tidligere kaldet menighedsrådsvalg) hvert 4. år

- næste gang i 2024.

Der er fælles mødedatoer.

I 2024 er der orienteringsmøder tirsdag 14. maj

- og valgforsamlinger tirsdag 17. september.

Den faste dagsorden for de offentlige orienteringsmøder

1. Velkomst

2. Valg af dirigent

3. Orientering om menighedsrådets arbejde

4. Visioner, ønsker og idéer

5. Budget og regnskab

6. Orientering om valgforsamling

7. Antal kandidater, der skal vælges

8. Foreløbigt overblik

Valgforsamling

Kandidater til menighedsrådet opstilles og vælges på en valgforsamling.

Alle med valgret kan stille op til valget.

Valg- og opstillingsret har medlemmer af folkekirken, der er fyldt 18 år og har dansk indfødsret

- eller har haft fast bopæl i landet et år op til valgdagen.

Opstilling som kandidat foregår ved personligt fremmøde på valgforsamlingen + udfyldelse af en samtykkeerklæring.

Opstilling er også muligt ved at aflevere en fuldmagt til valgbestyrelsen på valgforsamlingen.

Fuldmagten skal udfyldes på en blanket godkendt af Kirkeministeriet.

Kandidaterne har på valgforsamlingen mulighed for at præsentere sig selv og sine holdninger, og der er mulighed for debat.

Menighedsrådet vælges ved skriftlig afstemning, og det nye menighedsråd offentliggøres efter valgforsamlingen.

BEMÆRK

Der kan udløses et efterfølgende valg

- hvis der indleveres en kandidatliste tidligst dagen efter valgforsamlingen - og senest fire uger efter.

Illustration til artikel på 2lokal.dk om menighedsrådsvalg

Om menighedsrådet

Alle landets folkekirker ledes af et menighedsråd bestående af den lokale præst + 6-15 frivillige medlemmer - alt efter sognets størrelse.

Som udgangspunkt er menighedsrådsarbejde ulønnet.

Første gang du vælges, skal du skriftligt afgive menighedsrådsløftet:

Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighed at ville udføre det mig betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.

Menighedsrådets opgave er at sætte retningen for kirkens arbejde og skabe de bedste vilkår for evangeliets forkyndelse.

Opgaverne spænder vidt - fra arbejdsgiveransvar, budgetstyring og bygningsansvar til kirkens sociale arbejde, ansættelse af nye præster og planlægning af aktiviteter.

Menighedsrådsmedlemmer bidrager med hver sine kompetencer.

Om faglige kompetencer nævnes på menighedsrådsvalg.dk (pr. 15/8 23) kirkeværgen, der fører dagligt opsyn med bygninger og kulturværdier

+ en bygningskyndig og en økonomiansvarlig kasserer.

Der står ikke noget om faglige kompetencer i forbindelse med kommunikation.

Er kommunikationen til/med lokalbefolkningen en af folkekirkens (og sognenes) udfordringer?

Signaturbillede til kommentaren på 2lokal.dk

2lokalen - en kommentar ... - klokker kirken i kommunikationen?Om 2LOKAL

2LOKAL (total lokal) er min "træningsbane" til at skrive om noget af det, jeg også selv gerne læser om

- artikler, portrætter og interviews.

Du kan dog også støde på forskelligt lokalinfo

- 2LOKAL er også mit digitale prøvested til den slags.

På en hjemmeside er oplysningerne tilgængelige for ALLE

- på en overskuelig måde.

Opslag på Facebook ses af langt færre, end mange tror

- og forsvinder mega hurtigt i mængden.

En del mennesker er slet ikke på Facebook.

Total lokal

Freelance journalist

Mogens Greve

Slotsvej 23, Karlby

8543 Hornslet

CVR 80229151

Kontakt